ارسال پیشنهادات و انتقادات

موقعیت جغرافیایی رینگ سازی مشهد

آدرس

خراسان رضوی - مشهد - کیلومتر 8 جاده آسیایی - رینگ سازی مشهد

صندوق پستی : 91735/1311
کد پستی : 9197174929

تلفن های تماس
تلفن : 5-36516001-051
فکس: 22-36516020-051
پست الکترونیک
info@mwmco.com
www.mwmco.com